Mobile Menu

Tarieven

Er zijn geen vaste tarieven in de advocatuur. Er bestaan geen prijsafspraken en hierdoor kunnen de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand op Aruba erg uiteenlopen. Wat u als cliënt kwijt bent aan uw advocaat hangt af van een aantal factoren. Zo speelt onder andere de omvang en moeilijkheidsgraad van uw juridisch probleem een grote rol, evenals het financiële belang, de urgentie en de expertise en ervaring van de advocaat in kwestie. Het is zinvol van te voren met uw advocaat afspraken te maken over de kosten van uw zaak, wie de proceskosten krijgt waneer deze worden toegewezen en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Uw advocaat zal u, voor zover mogelijk, in een vroeg stadium een schatting van de totale kosten geven en inlichten over de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Het is gebruikelijk dat een advocaat zijn cliënt tijdig op de hoogte brengt van eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak, waardoor mogelijk extra werk moet worden verricht. Dat kan immers weer van invloed zijn op de totale kosten.

Een declaratie is over het algemeen opgebouwd uit het honorarium, verschotten en omzetbelasting (BBO). Het honorarium is het bedrag dat de advocaat in rekening brengt als beloning voor zijn werkzaamheden. Als onderdeel van het honorarium gelden ook kosten voor overheadkosten, zoals personeels- en kantoorkosten. Hiervoor zal uw advocaat in de regel een vast percentage of een vast bedrag aan kantoorkosten in rekening brengen.

Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, rolgelden en zegelkosten. De verschotten worden onderscheiden in met BBO belaste verschotten en onbelaste verschotten. De belangrijkste onbelaste verschotten zijn griffierechten (leges, die betaald moeten worden aan de griffier voor de gerechtelijke procedure) en bepaalde deurwaarderskosten. Over het honorarium van de advocaat moet altijd omzetbelasting worden betaald. Er zijn voor een advocaat verschillende manieren om te declareren.

Indien u een zaak wint, geldt als uitgangspunt dat de wederpartij wordt veroordeeld om de door u gemaakte proceskosten aan u te vergoeden, de zgn. kostenveroordeling. De kostenveroordeling bestaat uit eventueel door u betaalde griffierechten en kosten aan zegels, de deurwaarderskosten, kosten gemoeid met eventuele gelegde conservatoire beslagen en tot slot het gemachtigdensalaris. Alle hiervoor genoemde kosten worden in beginsel volledig in de kostenveroordeling meegenomen, met uitzondering van het gemachtigdensalaris, welke dient als vergoeding (lees: tegemoetkoming) voor de door u gemaakte advocaatkosten. Echter, het door het gerecht toegekende bedrag aan gemachtigdensalaris wordt gebaseerd op een liquidatietarief, welke beduidend lager ligt dan de huidige advocaattarieven. Hierdoor zal het in de regel erop neerkomen dat het daadwerkelijk door u aan uw advocaat te betalen honorarium niet volledig wordt gedekt in geval van een kostenveroordeling en u aldus zelf een gedeelte zult moeten dragen, ook al wint u uw zaak.

Er zijn voor een advocaat verschillende manieren om te declareren

Uurtarief

Dit systeem is het meest gebruikelijk. Het aantal uren dat een advocaat aan een zaak besteedt maal zijn uurtarief. Een advocatenkantoor kan zowel een vast uurtarief hanteren, dan wel verschillende uurtarieven per type advocaat, afhankelijk van diens ervaring. Het uurtarief kan mede afhankelijk worden gemaakt van factoren als spoedeisendheid, de voor de zaak benodigde deskundigheid, de aard en het belang van de zaak. Het is ook mogelijk om bij het vaststellen van het uurtarief rekening te houden met de draagkracht van de cliënt. Of van het resultaat: een lager tarief als de doelstelling niet wordt gehaald en een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt. De uurtarieven van de verschillende advocatenkantoren op Aruba liggen, gemiddeld genomen, tussen de 250 en 600 gulden per uur.

Vast bedrag

De advocaat en de cliënt komen van tevoren één totaalbedrag overeen voor de gehele juridische bijstand.

Jaarcontract/ kaderafspraak

Hier maakt de cliënt, vaak een ondernemer, met de advocaat afspraken over de declaraties in te behandelen zaken. Hierin kunnen tarieven en mogelijke factoren worden vastgelegd, die gebaseerd zijn op de ervaringen opgedaan in eerdere zaken. Ook hier kunnen bijzondere factoren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor spoedeisendheid, specialistische kennis of het belang en de aard van de zaak.

Incassotarief

Zaken waarbij het gaat om het invorderen van gelden noemt men incassozaken. Met name wanneer meerdere incassozaken tegelijkertijd door een advocaat worden behandeld is het gebruikelijk het incassotarief toe te passen, hetgeen veelal een percentage zal betreffen van het in te vorderen bedrag.

No cure, no pay

‘No cure no pay’-basis. Dit betekent dat de cliënt geen advocaatkosten betaalt, maar dat het honorarium een percentage van de opbrengst van de zaak zal zijn. Bij verlies van de rechtszaak krijgt de advocaat niets. In sommige landen, zoals in Nederland, is dit niet toegestaan. Dit omdat de advocaat op deze manier een persoonlijk financieel belang krijgt bij het winnen van de zaak. Hierdoor zou zijn noodzakelijke onafhankelijkheid in het gedrang kunnen komen. Op Aruba is deze vorm wel toegestaan.

Een combinatie van bovengenoemde methoden is ook mogelijk. De cliënt komt dan met de advocaat van te voren een vergoeding overeen ter grootte van een percentage van de vordering, vergelijkbaar met het incassotarief, doch bijvoorbeeld niet op basis van no cure no pay maar met een minimum (vast) bodembedrag of een aangepast uurtarief. Deze methode wordt ook wel gehanteerd bij letselschadezaken.

Scroll To Top