Mobile Menu

Klachten en Geschillen

Voor klachten over een advocaat, kan men terecht bij de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Dit is vastgelegd in de Advocatenverordening. De Raad van Toezicht fungeert als tuchtrechter voor advocaten. De klacht kan betrekking hebben op de manier waarop de advocaat zijn werk heeft gedaan, of over de hoogte van zijn declaratie.

Als leidraad voor het toetsen van het handelen van advocaten gelden de Gedragsregels voor Advocaten. Deze gedragsregels zijn opgesteld door de Orde van Advocaten van Aruba, maar zijn afgeleid van de gedragsregels die in Nederland worden gehanteerd. De regels hebben algemene geldingskracht. Dit betekent dat ook advocaten die geen lid zijn van de Orde zich eraan moeten houden.

De Raad van Toezicht is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen met een klacht over een advocaat. Een kort, duidelijk briefje aan de secretaris van de Raad, met vermelding van de naam van de advocaat en de reden van de klacht, is al voldoende. Indien u stukken heeft die op de klacht betrekking hebben moet u die bijsluiten. De stukken moeten dan ingediend worden bij de griffie van het gerecht in eerste aanleg van Aruba.

Niet alleen burgers mogen klachten indienen, ook advocaten zelf kunnen een meningsverschil met een andere advocaat door de Raad van Toezicht laten beoordelen.

De Raad van Toezicht bestaat uit een rechter en twee advocaten. Eerst wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar grieven schriftelijk te uiten. De advocaat tegen wie de klacht is gericht, krijgt van de Raad van Toezicht de gelegenheid schriftelijk verweer te voeren. Op korte termijn vindt dan een zitting plaats, waar beide partijen hun standpunten nog eens nader kunnen toelichten. Beide partijen mogen zich laten bijstaan door een advocaat. Deze zittingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar, evenals de uitspraken van de Raad. Binnen een redelijke termijn spreekt de Raad van Toezicht een oordeel uit.

Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat de advocaat onjuist heeft gehandeld, dan kan de Raad verschillende sancties opleggen:

  • Een enkele/ eenvoudige waarschuwing
  • Een berisping
  • Een schorsing voor maximaal een jaar
  • Schrapping van het tableau

Bij een eenvoudige waarschuwing of een berisping mag de advocaat zijn werk blijven voortzetten. Als er een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, mag de advocaat voor die vastgestelde periode niet aan het werk. Voor de duur van de schorsing wordt de advocaat  ook niet toegelaten tot de algemene ledenvergaderingen van de Orde van Advocaten, voor zover desbetreffende advocaat daarvan lid is.

Wanneer een advocaat van het tableau wordt geschrapt, betekent dit dat hij zijn titel van advocaat niet meer mag voeren en zijn beroep nooit meer mag uitoefenen.

Als de klacht de hoogte van de declaratie betreft, kan de Raad van Toezicht bepalen wat onder de gegeven omstandigheden een redelijke vergoeding is.

Als een van beide partijen het niet eens is met de uitspraak van de Raad van Toezicht, is er nog altijd de mogelijkheid binnen drie weken hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van Appèl. Deze raad bestaat uit de Hofpresident, aangevuld met twee advocaten met een hoge senioriteit. De Hofpresident mag ook een andere ervaren rechter aanwijzen als plaatsvervanger.

Klagers die twijfelen over de zwaarte van hun klachten of de Raad van Toezicht een te grote stap vinden, kunnen voor bemiddeling en advies aankloppen bij de deken van de Orde van Advocaten van Aruba op e-mailadres: [email protected].

Raad van Toezicht
p/a Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
J.G. Emanstraat nr 51
Oranjestad
Aruba

Telefoonnummer
+297 582 2294
Faxnummer
+297 582 1241

Scroll To Top