Mobile Menu

Rechtssysteem en kosteloze rechtskundige rechtsbijstand

Het rechtssysteem in Aruba is, in het kort, als volgt georganiseerd.

Aruba valt onder de jurisdictie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, en van Bonaire, St. Eustatius en Saba, dat ressorteert in Curaçao. Dit Hof is het hoogste gerecht in Aruba en de beroepsinstantie voor zaken die in eerste aanleg door het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba zijn afgedaan. Het Hof houdt regelmatig zitting op Aruba.

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de bevoegde instantie in eerste aanleg voor alle civiele, administratieve en strafzaken. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba bevindt zich te J.G. Emanstraat 51.

Zaken in eerste aanleg worden behandeld door één rechter, terwijl in hoger beroep een college van drie rechters zaken afdoet.

Partijen die in eerste aanleg procederen mogen dit in persoon doen, dat wil zeggen zonder daarbij vertegenwoordigd te worden door een advocaat of een andere gemachtigde. Dit wordt echter niet aangeraden, omdat de procesregels redelijk ingewikkeld zijn geworden voor iemand die geen advocaat is. Indien iemand onvoldoende middelen heeft om een advocaat te betalen kan hij een beroep doen op een zg. pro-deo advocaat. Zie hieronder.

Van vonnissen van het Hof, in hoger beroep uitgesproken, kan cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtssprekend orgaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Als u als ingezetene van Aruba verwikkeld raakt in een juridisch geschil, maar onvoldoende inkomen heeft om het honorarium van een advocaat te betalen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand. Hiervoor moet u allereerst een kaart rechtgevende op kosteloze rechtsbijstand aanvragen (KRB).

De aanvraag

Ten behoeve van de aanvraag voor kosteloze rechtskundige bijstand dient u zich eerst te vervoegen bij de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand van de Directie Sociale Zaken, alwaar een KRB–afspraakformulier aan u zal worden afgegeven. Met dit KRB-afspraakformulier dient u bepaalde vereiste documenten af te halen bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en de Servicio di Impuesto y Aduana (belastingdienst). Op de datum van uw afspraak dient u deze benodigde documenten, te weten een uittreksel uit het Bevolkingsregister waaruit blijkt dat u op Aruba als ingezetene staat ingeschreven en uw inkomensverklaring, bij de Directie Sociale Zaken in te leveren.

De criteria

Uw KRB-aanvraag wordt door de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand van de Directie Sociale Zaken beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Alle ingezetenen met een Nederlandse nationaliteit als wel ingezeten vreemdelingen kunnen in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand.
  • Conflicten tussen personen, bedrijven, instanties en/of organisaties, zijnde civiele zaken dan wel personen- en/of familierechtelijke zaken alsmede de bijstand in strafzaken. KRB wordt niet gehonoreerd bij administratieve Zaken (LAR-, SVB- of Bijstandzaken). Wel kan de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand in sommige van deze gevallen assistentie verlenen.
  • Allereerst wordt naar uw inkomen en/of vermogen gekeken door middel van bijvoorbeeld loonstrookjes en uw inkomensverklaring om te toetsen of u tot de groep on- of minvermogenden behoort. Bij arbeidsgeschillen ligt de inkomensgrens voor gratis rechtshulp bij AWG. 1.250,- per maand. Voor alle overige gevallen mogen u en uw gezin niet meer dan het huidige minimumloon verdienen.
  • Er wordt ook gekeken naar de inhoud van de zaak. Ten aanzien van een arbeidsgeschil moet u eerst door de Directie Arbeid en Onderzoek geholpen worden. Mocht de Directie Arbeid en Onderzoek niet tot een redelijke oplossing komen en u heeft redelijke kans bij het aanvechten van uw zaak bij het Gerecht in Eerste Aanleg, dan kunt u middels de doorverwijzing van Directie Arbeid een KRB-aanvraag indienen.

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd krijgt u van de Directie Sociale Zaken een KRB-kaart. Daarop zal tevens de naam van de advocaat, die zich met de bijstand zal belasten, vermeld worden. Het is de aangewezen advocaat verboden, een geschenk, beloning of vergoeding, van welke aard of waarde ook, in verband met de door hem te verlenen bijstand van wie dan ook te vragen, te bedingen of te aanvaarden.

U dient voorts rekening te houden met het feit dat er geen KRB-kaart met terugwerkende kracht wordt verstrekt. Werkzaamheden verricht door een advocaat alvorens tot de afgifte van een kaart is overgegaan vallen hier dus niet onder. Het staat iedere burger overigens vrij om een voorkeursadvocaat te kiezen, mits deze uw zaak op grond van kosteloze rechtsbijstand accepteert.

Bezwaar bij afwijzing

Indien uw aanvraag is afgewezen kunt u een bezwaar indienen.

Afwijzing op financiële gronden

Indien u meer verdient dan de genoemde inkomensgrens maar uw economische toestand staat u niet toe om uw eigen advocaat te betalen, dan kunt u bij de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand ondersteuning krijgen bij het opstellen van een verzoekschrift aan de Minister belast met Sociale Zaken voor een KRB-kaart. De Minister kan conform beleid anders over uw bijzondere financiële situatie beslissen en alsnog een KRB-kaart toekennen.

Indien u zich niet kunt vinden in de afwijzing van de Directie Sociale Zaken, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Minister van Justitie en Onderwijs door tussenkomst van de Minister belast met Sociale Zaken.

Afwijzing op inhoudelijke gronden

Indien u het niet eens bent met de afwijzing op de inhoud van uw zaak, dient u zich niet te wenden tot de Minister belast met Sociale Zaken, maar dient u binnen 6 weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de Directie Sociale Zaken, met een kopie aan het secretariaat van de Bezwaaradviescommissie LAR.

Scroll To Top