Mobile Menu

Organisatie

De Orde van Advocaten van Aruba is opgericht in 1991 en is een vereniging voor advocaten die werkzaam zijn op Aruba. De Orde is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. aan wie geen verordenende bevoegdheden toekomen. Het lidmaatschap van de Orde is niet verplicht voor advocaten. Zo’n 80% van de op Aruba werkzame advocaten is evenwel lid van de Orde.  De inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba is daarentegen wel verplicht voor alle advocaten die in Aruba werkzaam zijn en ook lid van de Orde willen zijn.

De vereniging heeft als doel de rechtsbedeling en de rechtszekerheid in Aruba te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het verlenen van steun en voorlichting aan degenen die de rechtspraktijk beoefenen of willen beoefenen;
  • Het doen van publicaties;
  • De bevordering van de ethiek en de studie van de rechtswetenschap;
  • De behartiging van de belangen van haar leden bij alle daartoe aangewezen instanties;
  • De bevordering van goede verhoudingen onder haar leden;
  • Het samenwerken met andere organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven;

en in het algemeen door alle haar ten dienste staande wettige middelen, die mede ten doel kunnen hebben het behoorlijk functioneren van de vereniging en de rechtspraktijk te waarborgen.

Scroll To Top