Mobile Menu

Stage richtlijnen

Richtlijnen verzoeken om inschrijving als advocaat in Aruba

1.Bij de indiening van het verzoek worden de navolgende bescheiden overgelegd:

  • Diploma’s rechtsgeleerdheid (bachelor en master, dan wel propedeuse en doctoraal) met cijferlijsten. Bij Nederlandse diploma’s moet verzoek(st)er hebben voldaan aan de eisen voor het civiel effect (in Nederland vereist voor toelating tot een van de zogenaamde toga-beroepen);
  • Bewijs van inschrijving in Aruba;
  • Verklaring omtrent het gedrag van de PG van Aruba (bij verblijf van meer dan een jaar in het buitenland binnen een half jaar voorafgaand aan indiening van het verzoek, dient een verklaring omtrent het gedrag van dat land te worden overgelegd);
  • Stageverklaring (indien in bezit daarvan);
  • verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijlagen (indien nog niet in bezit van een stageverklaring);
  • een verklaring van de deken in Nederland dat verzoek(st)er in het kader van de uitoefening van het beroep van advocaat niet tuchtrechtelijk is veroordeeld noch in staat van faillissement verkeert of heeft verkeerd noch ten aanzien van verzoek surseance van betaling is verleend (indien in Nederland werkzaam geweest als advocaat).

2.Verzoek(st)er dient de Orde van Advocaten en de PG van Aruba om een zogenaamde “verklaring van geen bezwaar tegen inschrijving” te verzoeken.

3. De Raad van Toezicht zal bij ontvangst van voornoemde verklaringen van de Orde van Advocaten en de PG van Aruba en na onderzoek of aan alle wettelijke vereisten is voldaan, een advies (voorzien van voornoemde verklaringen) sturen aan het Hof. Voorts zal de Raad van Toezicht beslissen op het verzoek (indien gedaan) tot goedkeuring stage en patronaat. Het Hof beslist na ontvangst van het advies van de Raad van Toezicht.

4. Voorafgaande aan de beëdiging door het Hof zal de Raad verzoek(st)er en de patroon (in geval van stage) laten oproepen voor een kennismakings- en voorlichtingsgesprek.


Scroll To Top